stomach bloating

stomach bloating

stomach bloating : కడుపు ఉబ్బరం ఎందుకు వస్తుంది? కారణాలు, లక్షణాలు ఏంటి..?

కడుపు ఉబ్బరం చాలామంది నిశ్శబ్దంగా అనుభవిస్తూ బాధపడే సమస్య. చెప్పుకోడానికి ఒకింత ఇబ్బంది పడే విషయం కూడా. మనం మింగుతుండే సమయంలో గాలి మన జీర్ణవ్యవస్థ పొడవునా ఎప్పుడూ పెరిస్టాలిటిక్‌ చలనం రూపంలో ...