Eating food

Eating Food

Eating Food – ఆహారం.. ఇలా తీసుకోండి.. పోషకాలున్న ఆహారం తినడం ఎంత వరకు అవసరం ?

మనం జీవించేందుకు… శరీర జీవన క్రియలన్నీ సజావుగా జరగడానికి శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి ఆహారం ద్వారా లభిస్తుంది. అందుకే మనం జీవించడానికి ఆహారం ఎంతో అవసరం. మనం తీసుకునే ఆహారంలో సరైన ...

Role of Diet in our well-being including cleanliness

Health Tips: శరీరానికి సరైన పోషణ అందాలంటే ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి

తిండి కలిగితే కండ కలదోయ్ అంటారు మన పెద్దలు. మన జీవనానికి ప్రధానమైన ఆహారాన్ని తీసుకునే విషయంలో ఎన్నో అనుమానాలు. ఎక్కువ తింటే లావై పోతాం, తక్కువ తింటే పోషకాలు అందవు. మరి ...