Hindu temple in Pakistan

Hindu temple in Pakistan – ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్ లో అద్భుతమైన శివాలయం ఉంది

ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం |ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ ముక్షీయ మామృతాత్ || మన దాయాది దేశం పాక్‌లో ఓ శివ క్షేత్రం ఉంది అంటే మీరు నమ్ముతారా… నమ్మక ...