Truth about Breakfast

Truth about Breakfast

Breakfast – బ్రేక్ ఫాస్ట్ మిస్ చేస్తే ఇక అంతే సంగతులు

రోజూ మనం తీసుకునే ఆహారంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించేది ఉదయం మనం తీసుకునే బ్రేక్ ఫాస్టే. రోజుని ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ప్రారంభించాలంటే మంచి పోషకవిలువలున్న అల్ఫాహారం తీసుకోవడమూ ముఖ్యమే. కానీ ఈ ...